Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Kontakt

W I półroczu 2018 roku Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zorganizowała w Gdańsku i Słupsku  14  szkoleń. Wzięło w nich udział 1021 osób – członków POIIB.


Pierwszym szkoleniem, które odbyło się w roku 2018, było szkolenie poprowadzone przez  inż. Krzysztofa Użarowskiego – „Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych w świetle aktualnie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego”. Szkolenie odbyło się w dniach 17 stycznia w Słupsku i 19 stycznia w Gdańsku. W dniu 07 marca, ze względu na duże zainteresowanie, szkolenie w Gdańsku powtórzono. Inż. Krzysztof Użarowski omówił ogólne zasady związane z realizacją robót budowlanych i ich zakończeniem oraz przedstawił m.in. prawa i obowiązki poszczególnych uczestników procesu budowlanego.

 

„Najnowsze zmiany w Prawie budowlanym oraz w przepisach mających związek z przebiegiem procesu budowlanego” to temat kolejnego szkolenia poprowadzonego przez inż. Krzysztofa Użarowskiego. Szkolenie odbyło się w dniu 21 lutego w Słupsku, a w Gdańsku 22 i 23 lutego 2018 roku. Prowadzący szczegółowo przedstawił zmiany w prawie budowlanym, w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także zmiany w ustawach: o drogach publicznych i o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Podczas spotkania padło wiele pytań i odpowiedzi w zakresie objętym tematyką szkolenia.

 

Tematem następnego szkolenia zorganizowanego w Gdańsku była „Nowelizacja rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – zmiany obowiązujące od 01 stycznia 2018 roku”. Szkolenie w dniu 21 marca 2018 roku poprowadził st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki – Zastępca Naczelnika Wydziału Kontrolno - Rozpoznawczego i BHP Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku.

 

„Prawo zamówień publicznych dla wykonawców oraz umowy w procesie budowlanym - aspekty cywilne” to kolejne szkolenie zorganizowane dla Członków Izby. Szkolenie w dniu 11 kwietnia 2018 roku poprowadzili Radcy Prawni - mec. Emilia Stefanowicz i mec. Justyna Kociorska.

 

„Zastosowanie elementów prefabrykowanych w obiektach kubaturowych” to temat szkolenia, które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2018 roku i poprowadzone zostało przez specjalistów z firmy PEKABEX: mgr inż. Małgorzatę Torz, mgr inż. Damiana Ambroziaka, mgr inż. Tomasza Węgierskiego oraz mgr inż. Mariusza Mellocha. Na szkoleniu omówiono istotę innowacyjnego budownictwa mieszkaniowego w konstrukcji prefabrykowanej, projektowanie i optymalizację hal żelbetowych oraz systemy połączeń elementów prefabrykowanych.

 

Tematem kolejnego szkolenia było „Wykorzystywanie dronów w budownictwie”. Szkolenie w dniu 09 maja 2018 roku poprowadził mgr inż. Michał Jetkowski, na którym omówił obszary wykorzystania sprzętu na różnych etapach cyklu życia obiektów budowlanych. Przedstawił także w interesujący sposób zagadnienia z Prawa lotniczego i poruszył istotę bezpieczeństwa drona, użytkownika i otoczenia.

 

W dniu 11 maja 2018 roku szkolenie „Inżynierze Twój klient jest osobą fizyczną - jak chronić jego dane zgodnie z RODO?” poprowadziła Grażyna Kawczyńska - doświadczony administrator bezpieczeństwa informacji w administracji rządowej oraz samorządowej. Na szkoleniu omówiono podstawowe zadania administratora, inspektora ochrony danych, podmiotu przetwarzającego oraz zasady współadministrowania danymi.

 

W dniu 16 maja 20181 roku zorganizowano w siedzibie POIIB w Gdańsku szkolenie pt. „Sztuka prezentacji i autoprezentacji - czyli jak najlepiej zaprezentować siebie”. Sławomir Siezieniewski - dziennikarz i prezenter TVP - omówił skuteczne zasady wystąpień publicznych, zasady doboru i zakresu prezentowanych treści, sposoby budowania wiarygodności oraz praktyczne działania w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

 

23 maja 2018 roku w Słupsku inż. Krzysztof Użarowski poprowadził kolejne szkolenie – tym razem dotyczyło tematyki: „Utrzymanie obiektów budowlanych w świetle aktualnych przepisów Prawa budowlanego”.

 

Ostanie szkolenie, zamykające pierwsze półrocze, odbyło się w dniu 06 czerwca 2018 roku i dotyczyło  „Systemu realizacji inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” - wady i zalety dla stron postępowania”. Temat poprowadził Maciej Sikorski -  specjalista z Działu Szkoleń i Edukacji Kadr z firmy ORGBUD-SERWIS Sp. z o.o.

 

FOT. POIIB