Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Kontakt

Zjazd Sprawozdawczy Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa odbył się 16 kwietnia 2016 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku. Na 122 zaproszonych delegatów w obradach wzięło udział 75. Komisja Mandatowa uznała Zjazd za prawomocny. W okresie sprawozdawczym Rada Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa działała w składzie 30-osobowym. W okresie sprawozdawczym skład Rady nie uległ zmianie. W 2015 r. odbyło się 6 posiedzeń Rady oraz 8 posiedzeń Prezydium. Członkowie Rady odbyli również szereg spotkań, w celu omówienia spraw wymagających niezwłocznego załatwienia. 

W ramach Rady pracowało 8 zespołów tematycznych:

  • Zespół ds. Szkoleń,
  • Zespół ds. Integracji i Promocji,    
  • Zespół ds. Legislacji,
  • Zespół ds. Samopomocy Koleżeńskiej,
  • Zespół ds. Zakupów,
  • Zespół ds. Odznaczeń,
  • Rada Programowa Kwartalnika „Pomorski Inżynier”,           
  • Zespół ds. Przygotowania Obchodów Dnia Budowlanych.

 W okresie sprawozdawczym Pomorska Izba Inżynierów Budownictwa zrealizowała założone zadania statutowe, a rok obrachunkowy zamknęła dodatnim wynikiem finansowym, uzyskując przy tym pozytywną opinię biegłego rewidenta. Sprawozdanie z działalności Rady przedstawione podczas Zjazdu Sprawozdawczego zostało przyjęte przez delegatów bez zastrzeżeń. Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium Radzie Pomorskiej Izby za 2015 rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. POIIB