Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Nasza siedziba

POLITYKA PRYWATNOŚCI


1. Administratorem danych osobowych jest: Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą Rzeczypospolitej 4/155, 80-369 Gdańsk, wpisana do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej pod numerem REGON 192819521, NIP 5832805863, zwanym dalej POIIB.
2. Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.
3. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez POIIB, należy kierować w formie pisemnej na adres POIIB.
4. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji świadczonych usług oferowanych w ramach prowadzonej przez nas działalności. Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
5. Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wskazanych w pkt. 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy w przypadku, gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa lub gdy usługa, którą wykonujemy ma charakter ciągły.
6. Źródłem przetwarzanych przez Administratora danych są osoby, których dane dotyczą oraz mogą być podmioty wskazane przez przepisy prawa.
7. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO. Gdyby wystąpiła sytuacja przekazania ich do państwa trzeciego, osoby których dane dotyczą będą o tym uprzednio informowane, a Administrator zastosuje zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.
8. Żadnych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).
9. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty przetwarzające w imieniu Administratora. W takiej sytuacji jako Administrator zawieramy z tymi podmiotami umowy przetwarzania w imieniu administratora. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w zawartej umowie przetwarzania w imieniu Administratora.
10. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu w rozumieniu RODO przez Administratora.
11. Każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator ma prawo do: a) bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych,
b) dostępu do swoich danych osobowych, c) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, d) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), gdy: I. cele, do których dane osobowe zostały pobrane, zostały osiągnięte, II. podstawą przetwarzania była wyłącznie zgoda, która następnie została cofnięta i nie ma innych
podstaw prawnych do dalszego przetwarzania,
III. wniesiono sprzeciw i nie ma żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze
przetwarzanie,
IV. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem tzn. w celach niezgodnych z prawem lub
bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych, V. konieczność usunięcia danych osobowych wynika z przepisów prawa. e) ograniczenia przetwarzania – można zgłosić do POIIB żądanie ograniczenia przetwarzania, jeżeli: I. kwestionuje się prawidłowość swoich danych osobowych, lub II. uważa, się że przetwarzamy dane bez podstawy prawnej, ale jednocześnie nie chce się, abyśmy
usuwali te dane osobowe, lub
III. złoży się sprzeciw, o którym mowa w lit. g) niniejszego punktu, lub
IV. dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
f) przenoszenia danych – prawo uzyskania swoich danych w formacie umożliwiającym odczyt tych
danych na komputerze oraz prawo do przesłania tych danych w takim formacie do innego
administratora, gdy podstawą przetwarzania danych była zgoda oraz dane są przetwarzane w sposób
automatyczny,
g) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, jeżeli nie zgadzacie się na przetwarzanie
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, h) nie podlegania profilowaniu – w naszym Serwisie internetowym nie podlegacie zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji ani profilowaniu w rozumieniu RODO, i) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - jeżeli uznacie że przetwarzamy
dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek sposób naruszamy uprawnienia wynikające z
powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
12. W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), zaznaczamy, że zgodnie z przepisami RODO nie macie prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli: a) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
b) przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez POIIB z obowiązków
prawnych wynikającego z przepisów – nie możemy usunąć danych przez okres niezbędny do
wywiązania się z obowiązków (np. podatkowych), które nakładają na nas przepisy prawa, c) przetwarzanie jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.
13. Żeby skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punktach poprzedzających, prosimy o kontakt z osobą wskazaną w pkt. 3.
14. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub UODO, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.
15. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

Czym są pliki Cookies

Pliki Cookies są tworzone przez strony internetowe i zawierają informacje o przeglądaniu, np. ustawienia strony. Są dwa typy plików Cookies:

  • własne są zapisywane przez stronę z domeny podanej na pasku adresu.
  • pliki Cookies innych firm pochodzące z domen zewnętrznych, które są źródłem elementów (np. reklam lub grafik) umieszczonych na danej stronie.

 

Pliki Cookies na stronie Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

  1. W momencie wejścia na stronę Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, na dysku komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo serwer Google.
  2. Z serwera Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pliki ciasteczek wysyłane są jedynie w celu zapamiętania preferowanego przez użytkownika rozmiaru czcionki.
  3. Informacje zawarte w plikach Cookies nie są gromadzone ani w żaden sposób przetwarzane przez Pomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.
  4. W każdym momencie użytkownik ma możliwość wyłączenia zapisywania wszystkich lub niektórych ciasteczek poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

 

Jak wyłączyć ciasteczka

 

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.